شمارنده

نمونه شمارنده هایی که می توانید در پوسته ایساتیس بسازید.

مشتری

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_3’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_3’).countTo(); }); });

آگهی فعال

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_4’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_4’).countTo(); }); });

آگهی فروخته شده

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_5’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_5’).countTo(); }); });

آگهی امروز

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_6’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_6’).countTo(); }); });

بازدیدکننده

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_7’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_7’).countTo(); }); });

مشتری

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_9’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_9’).countTo(); }); });

آگهی فعال

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_10’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_10’).countTo(); }); });

آگهی فروخته شده

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_11’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_11’).countTo(); }); });

آگهی امروز

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_12’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_12’).countTo(); }); });

بازدیدکننده

$(document).ready(function () { $(‘#nasim_counter_13’).appear(function () { $(‘#number_nasim_counter_13’).countTo(); }); });

ورود و ثبت نام

تا
دیگر ارسال مجدد رمز یکبارمصرف به شماره شما امکان پذیر می باشد.